Guess the lord Ganesha’s names – whatsapp picture puzzles

Here you need to Guess the lord Ganesha’s names. we will add more picture puzzles from whatsapp emoticons, whatsapp smiley.
Whatsapp puzzles, whatsapp picture puzzles, latest whatsapp puzzles, new whatsapp puzzles.

Guess the lord Ganesha’s names

 

Guess-Lord-Ganesha's-names

Here is the all answer of Guess the lord Ganesha’s names :

1. (one or Pratham + meshwara) = Prathameshwara.
2. (V+Na+yak) = Vinayaka.
3. (ek + Danth) = Ekadanta.
4. (Gun + Pati) = Ganapati.
5. (Gaj + a + na + and) = Gajanana
6. (Pati + r + v + t + na + and + na) = Parvitanandan.
7. (Man + gal + murthi) = Mangalamurti
8. (Gun + adhyakshya) = Ganadhakshya
9. (V + gun + h + a + r + ta) = Vignaharta.
10. (Gau + re + suta) = Gaurisuta.
11. (lal + baugh) + raja) = Lalbaugh Cha Raja.

 

You may also like...